Attefallshusregler i korthet

Byggarea och höjd
Ett attefallshus får maximalt vara 30kvm. Boytan blir då ca 24-25 boyta kvm beroende på väggtjocklek. Vid beräkning av byggnadsarea ska följande inte räknas in:

A) Normalt takutsprång (<50 cm)  m.a.ota kutsprång större än 50 cm räknas in i byggarean

B) Yttertrappa vid entré

C) Mindre skärmtak i anslutning till entré

D) Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt eller källaryttertrappa

Byggnadshöjd 4 m
Nockhöjd får inte vara högre än 4,0 räknat från medelmarknivå. Grunden, platta på mark eller plintar påverkar inte byggnadshöjden utan det är ett medelvärde av markens nivå närmast hus fasadens om byggnadshöjden räknas från. Källare är tillåten.

På Boverkets hemsida finns en bra genomgång på vilka regler och förutsättningar som gäller.

Prickad mark
Du får uppföra ett attefallsbyggnader även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger.

4,5 meter till tomtgräns
Attefallshus får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Om grannen godkänner en placering närmare än 4,5 m krävs det ändå ett bygglov från byggnadsnämnden. Om grannarna nekar får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Krav på brandskydd – minst 8 meter mellan byggnader
Ligger attefallshuset närmare huvudbyggnaden än 8 meter gäller brandkrav eftersom det finns risk för brandspridning. Det är olika brandkrav om det är komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus och hur långt det är mellan husen. Kolla alltid upp brandskyddsreglerna om du skall bygga närmare än 8 meter från huvudhuset.

Huset skall ligga i omedelbar närhet
”Omedelbar närhet” är inte dikt an mot huvudbyggnaden, då är det en tillbyggnad. Det finns rättsfall som säger att 70 m är för långt bort.

Krav på att det redan finns en bostad på tomten
Ett attefallshus är alltid en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, dvs ett komplement till en tidigare bostad. Det måste finnas en bostad på fastigheten sedan tidigare. Det ska vara ett en-tvåbostadshus och inte ett flerbostadshus.

Attefallshus och friggebod på samma fastighet
Det är möjligt att dela upp ytan på två eller flera byggnader, så att man kan ha ett hus på 20 m² och en byggnad på 5m². Det är också möjligt att på samma fastighet uppföra både ett attefallshus och en friggebod. De måste vara separata byggnader.

Strandskydd
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Energikrav och ventilation
För komplementbyggnaden ställs inga energikrav men för komplementbostadshuset ställs krav på klimatskalet. Det genomsnittliga u-värdet för dessa byggnadsdelar får max vara 0,33 w/m2,K. Ett attefallsbyggnad med väggstomme på 120mm med korresponderande isolering har endast ett U-värde på ca 0,35W/m2 K. Ett sådant hus kommer troligtvis inte uppfylla Boverkets energikrav för en permanentbostad. I så fall måste man kompensera med väldigt mycket mer isolering i tak och golvbjälklag.

Ett komplementbostadshus ska också ha en fungerande mekanisk ventilation, med tilluftsdon och mekaniskt styrd frånluft.