Vanliga Frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får från kunder. Hoppas du hittar svaret du söker. Hör av dig annars.

Frågor och svar – FAQ

+
Leveransdeklaration – Vad ingår in de olika paketen?

Läs mer Här och vad som ingår i de olika paketen

Golvbjälklag behövs inte vid gjuten betongplatta utan endast vid plint/torpargrund. Eventuella bärlinor för golvbjälklaget ingår inte.

+
Vad menas med Precut?

Våra digitala 3d-modeller skickas direkt till en digital kapsåg som kapar upp stommen. Demofilm – klicka här »

Pre-cut-stomme innebär att vi konstruerar stomme och alla bärande balkar och pelare i vår datafil, filen skickas till sågverket, den digitala sågen kapar med millimeterprecision alla reglar med ursparningar, taktassar, sneda möten och märker upp varje del med ett unik ID. Stommen packas och skickas till byggarbetsplatsen där snickarna snabbt monterar ihop den. Byggtiden är mindt tredubbelt snabbare jämfört med om snickarna ska räkna ut vilket material som behövs, beställa materialet, kapa till det på bygget, resa stommen och ta hand om spillet. Då har vi inte räknat med fördelarna med att pre-cut innebär exakthet och att fel eller stopp i byggprocessen undviks när projekteringen är utförd i förväg. På byggarbetsplatsen blir arbetet både trevligt och effektivt när allt är planerat och beräknat i förväg. Att snabbt få ett tätt skal är för varje snickarlag en milstolpe - vilket är möjligt när man köper en pre-cut stomme.

+
Vilken väggtyp (byggsystem) ska man välja?

BimHouse är inte bunden till något specifikt byggsystem. Vi anpassar våra vägg- och takkonstruktioner efter platsens snözon, dina önskemål om isolertjocklek samt efter hustyp och användningsområde. Lättbalkar, K-virke, mineralull, lösull osv – vårt digitala moderna arbetssätt medför att vi är flexibla och kan anpassa såväl ritningar som byggsats. Det är främst 5 olika faktorer som man bör beakta och värdera vid val av byggssystem.

 1. Tjockare väggar med bredare reglar i stomme och fler skikt, medför att det finns mer plats för isolering. Ju tjockare väggar det är, med isolering, desto bättre (lägre) U-värde och ett bättre isolerat hus är det.
 2. Tjockare väggar medför att, med oförändrad byggyta, den invändiga boytan blir mindre. Kan vara viktigt att ta hänsyn till om aktuell fastighet har begränsningar maximal byggyta. Attefallshus har t ex maximal byggyta på 25 kvm med en stomme på 145+45 blir då boytan ca 20,6 kvm och med en stomme på 120 blir boytan 21,7 kvm, nästan 5% större
 3. Tjockare väggar innebär mer material, dvs en något högre kostnad men extrakostnaden är förhållnadevis liten. Själva byggmaterialkostnaden till ett hus är relativt liten i förhållande till slutkostnaden.
 4. Miljöaspekten. När det gäller val av byggmaterial för ytterväggar är det främst isoleringen och diffusionsspärren som är under diskussion. Cellulosa- eller träfiberisolering istället för mineralull, ångbroms i form av trådförstärkt cellulosapapp istället för ångspärr av PE-folie. Tjockare väggar medför också att huset får ett lägre energibehov.
 5. Husets placering och användningsområde. Hus som används året om och i norra delen av Sverige kräver tjockare väggar till skillnad från hus i södra Sverige som kanske enbart ska användas under den varma årstiden.

Har ni funderingar eller frågor kring val av byggsystem, kontakta gärna oss, så ska vi försöka vägleda.

+
Hur lång tid tar det att montera byggsatsen och resa stommen?

Att bygga en komplett yttervägg (utvändig fasad, spikläkt, bärande stomme med isolering, folie, extra regel/isolering 45, gips) tar ca 1,6 tim/kvm att bygga. Ett yttertak tar ca 1,3 tim/kvm (takpapp, råspont, takbalkar, folie, glespanel, gips). Det avser kompletta väggar och tak förutom in- och utvändig målning. Allt enligt "Nybyggnadslistan 1999" som är en överenskommelse mellan byggnads (facket) och Sveriges Byggnadsindustrier (arbetsgivarna), dvs arbetsmarknadens partner inom bygg. Listan är framtaget i syfte att användas vid såväl kalkylering som vid framtagandet av ackordsunderlag.
För vårt fritidshus Marie som har en byggnadsarea på 50 kvm, 92 kvm yttervägg och 52 kvm tak skulle det alltså ta 215 arbetstimmar för att färdigställa ytterväggar och tak (exklusive målning). Att bara resa stommen och lägga på yttertak (råspontsluckor) med papp tar ca 25-40 arbetstimmar tim, beroende på erfarenhet hos snickarna.

Sök gärna på "Nybyggnadslistan 1999" på Google och läs mer. Den går också att köpa här »

+
Varför byggsats istället för block eller prefab-väggar?

Fördelar med lösvirke

 • Inga generalskarvar eller utvändiga plåtar mellan våningsplan
 • Inga arkitektoniska begränsningar – större flexibilitet
 • Inga begränsningar på spännvidder
 • Ingen risk för fuktskador vid montering*.
 • Möjligt att använda utvändig gips för stomstabilisering – bättre vindskydd och stabilare/rejälare hus än med vindduk, som det flesta husfabriker använder
 • Mindre köldbryggor och bättre U-värde, dubbla reglar där blocken monteras ihop skapar köldbryggor
 • Billigare transporter och inget behov av kranar vid montering
 • Begränsningar i vägghöjd (vanligt är max 2,7 m), pga. begränsande produktionsförhållanden
 • Begränsningar i fönsterbredd (om väggblocken 1,2 är det inte möjligt med bredare fönster)

Nackdelar med lösvirke

 • Bättre arbetsmiljö för snickare som bygger ihop husen – bättre arbetstemperatur, eventuellt bättre arbetshöjd och bättre lyftanordningar
 • Någon extra dag i monteringstid innan vädertätt. Men det går vanligtvis inte snabbare (billigare), dvs går åt mindre tid att bygga hus i fabrik. Undantagsfall hus (moduler) där det är många moduler som är identiska. Platta på mark är annars en idealisk arbetsplats för att bygga.

Kommentar

Det kan vara en fördel att bygga hus eller väggelement i fabrik men det är inte alltid det. För standardiserade små hus eller moduler, där det är möjligt att montera hela huset i fabrik inklusive väggar och tak, är det bra om de byggs inomhus. De som bygger husen får en torr, varm arbetsmiljö och det finns ingen risk för fukt eller mögelskador vid montering och inte heller vid placering av huset på plats. Ett stort problem med att bygga hus i block i fabrik är att det måste monteras på plats. Om det under monteringsdagarna är dåligt väder kan det medföra stora problem. Även om isoleringen är temporärt skyddad kan det komma in vatten som ger dolda fuktskador. Det borde vara förbjudet att montera prefab hus vid dålig väderlek.

Det är bättre att bygga i lösvirke eftersom det är möjligt att kontrollera och mäta fuktkvoten i konstruktionen kontinuerligt. Vid ett bygge med precut-stomme sker monteringen av takstolarna/takbalkarna bara några timmar senare än vid ett prefab-bygge. Skulle det regna under byggtiden finns det gott om tid för stommen att torka ut när ytterpanel etc. monteras, vilket är en möjlighet som inte finns när det är prefab-block.

+
Jag har egna arkitektritningar

Har ni egna arkitektritningar och vill köpa byggsats av oss? Kontakta oss för en fri offert.

+
Vad kostar det att göra anpasssningar?

Kontakta oss för en fri offert.

Att flytta eller ta bort fönster/dörrar är mindre ändringar som kommer ta någon eller några timmar för oss att göra. Vi debiterar 800 kr/tim + moms
Förändringar där husets proportioner ändras tar något längre tid eftersom det påverkar alla reglar i vägg och tak.

+
Vilken snözon ska jag välja?

Det är andra krav på konstruktion och dimensioner för hus som ligger i mer snörika delar av landet. Balkar och reglar måste dimensioneras efter vilken snözon huset skall ligga i.
Önskar Ni bygga i en snözon som inte representeras på sidan vänligen kontakta oss.

För mer information om snözoner se länk till Boverkets hemsida »

+
Kan ni hjälpa till att söka bygglov?

Ja. För ett fast pris på 3400 kr för attefallshus. Det ingår vid köp av fritidshus men en förutsättning är att vi får en korrekt digital tomtkarta från Er på den fastighet där byggnaden skall uppföras. Vilken karta som behövs varierar från kommun till kommun, så hör med Er lokala byggnadsnämnd vilka handlingar de kräver.

+
Hur söka bygglov?

Den som tänker starta ett byggprojekt bör kontakta den lokala byggnadsnämnden och ta reda på om det är tillåtet att uppföra en ny byggnad eller tillbyggnad på den tilltänkta platsen. Det gäller att ta reda på vilka planbestämmelser som finns för fastigheten. Om detaljplan saknas kan det t ex finnas en äldre avstyckningsplan eller en stadsplan. Hur bygglovshandlingarna skall utformas skiljer sig något från kommun till kommun. Det är samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna har möjlighet att tolka plan- och bygglagen något olika utifrån respektive kommuns övergripande mål för utveckling, bevarande och hållbart byggande. Kommunens översiktsplan anger inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

På respektive kommuns hemsida finns det instruktioner för hur en bygglovsansökan skall utformas. Många kommuner har också anslutit sig till den interaktiva web-tjänsten Bygglovsguiden »

En bygglovsansökan brukar omfatta:

 1. Ansökningsblankett
 2. Ritningar som beskriver vad förslaget avser:
  Situationsplan, skala 1:400 eller 1:500
  Planritningar, skala 1:100
  Sektionsritningar, skala 1:100
  Fasadritningar, skala 1:100
 3. Förslag på kontrollansvarig och kontrollplan, om det behövs för åtgärden
 4. Eventuellt konstruktionsritningar och teknisk beskrivning

Ritningarna skall vara fackmässigt utförda.

+
Ingen luftspalt. Varför variabel ångbroms?

Det första förtydligande som måste göras är att det är en variabel ångbroms, dvs att den anpassar ånggenomgångsmotståndet efter den relativa luftfuktigheten. Grovt förenklat:

 • Under höst och vinter när den relativa luftfuktigheten är låg inomhus ökar ISOVER Vario® Xtra sitt ångmotstånd, d.v.s. att den då fungerar som en ångspärr och hindrar på så vis den varma luften att tränga in i konstruktionen och kondensera.
 • Under vår och sommar när taket eller fasadbeklädnaden värms upp av solen sker en omvänd fuktvandring, vilket i sin tur ökar den relativa luftfuktigheten vid folien, varpå ångmotståndet för ISOVER Vario® Xtra minskar och konstruktionen tillåts på så vis att torka ut inåt.

Läs mer om "hur fungerar egentligen den variabla ångbromsen" »

Läs också Isover projekteringsanvisningar »

Fördelarna med att använda en variabel ångbroms är också att:

 1. Mer isolering, dvs bättre U-värde,  utan att behöva göra taket tjockare
 2. Mycket snabbare, billigare byggteknik. Att bygga med luftspalt tar mycket längre tid och det behövs extra material som t ex board, distansläkt och insektsnät
 3. Undvika riskkonstruktioner vid papp/sedumtak med huv/låda för ventilation i nock och öppning för ventilation i takfot, där det kan dra in snö eller blåsa in vatten, vilket är förekommande,

3D – Om att ladda ner en 3D-modell (BIMx)

+
Ladda ner 3D-modell (BimX) till iPad/iPhone/Android

Det finns 3D-modeller att ladda ner till alla hus. Det görs på respektive husmodells sida.

iPad/iPhone/Android

1. Ladda först ner appen för att öppna bimx-filen.
Appen finns för både iOS och Android.

BIMx app for iOS from App Store »
BIMx app for Android from Play Store »

2. Länk till de olika BIMx-modellerna finns på respektive objektsida. Har ni köpt ritningar av oss har ni också fått er egen unika modell skickad till er. Efter att ni laddat ner appen är det bara att dubbelklicka på BIMx-modellen i era telefoner eller padda.

+
Ladda ner 3D-modell (BimX) till PC/Mac

Dator PC/Mac

Det finns 3D-modeller att ladda ner till alla hus. Det görs på respektive husmodells sida.
Öppna filen genom att dubbelklicka på länken som innehåller modellen. Filen innehåller både modellen och ett viewer-program. Men du kan också ladda ner en viewer här »

En utförlig manual finns på Graphisofts hemsida »

Navigera i 3D-modellen

Med Esc-knappen (längst upp till vänster) öppnas en meny för vidare info. Under Controls finns info om navigering. Du navigerar och tar dig runt genom att använda musen och piltangenterna på tangentbordet.
Du kan också navigera dig runt med knapparna W, A, S och D. För att röra dig snabbare håller du in shift-knappen. För att röra dig långsammare håller du in ctrl-knappen. Om du trycker på F en gång är du i "flygläge". Då kan du gå rakt genom tak och golv genom att lyfta eller sänka muspekaren och hålla in pilen för framåt.

Stänga modellen

För att stänga 3D modellen, tryck Escape för meny och klicka sedan på Quit. För en fullständig manual till BIMx – klicka här »

Se videoexempel på BIMx-modell – för färdigt hus – klicka här »
Se videoexempel på BIMx-modell – stomme – klicka här »

Villkor

+
Vad kostar frakten?

Normalfrakt för precut-stomme samt byggsats är ca 3500–5000 kr. Fraktkostnaden är till självkostnad.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg för lastbil om inget annat anges.  
Vi eftersträvar lokal produktion och distribution därför varierar fraktkostnaden från ort till ort. I Stockholms-området, har vi förstått, vill många fraktbolag inte lämna fast pris beroende på trafiksituationen.

+
Leveranstid

Ritningar: ca 5 dagar.
Stommar: ca 4 veckor
Byggsats: samma som ovan

+
Köp- och leveransvillkor

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Avtalsvillkor för ritningar och dokumentation från BimHouse AB (gällande leveransvillkor bifogas alltid med offert)

Ritningar från BimHouse AB får endast användas efter förvärv eller tillstånd från BimHouse AB. De ritningar som beställs får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. I och med att användaren av ritningen godkänner de villkor som här anges och laddar hem ritningen eller får den skickad till sig ingås avtal mellan ritningsanvändaren och BimHouse AB. Ritningsköparen förbinder sig härmed att följa gällande bestämmelser och villkor inom detta icke exklusiva avtal. Utöver avtalet gäller lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk SFS 1960:729.

Definitioner

Med licensierat material avses arkitekt- och konstruktionsritningar, visualiseringar, 3D-ritningar, stillbilder och filmer eller digitala filer som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrätter som har licensierats till licensinnehavaren.

§1 Köp

BimHouse AB säljer produkter för digital leverans samt i pappersoriginal. BimHouse AB säljer byggmaterial för uppförande av små hus. För att handla hos BimHouse AB måste kunden ha fyllt 18 år. Kunden garanterar härmed att kunden uppfyller dessa villkor.

§2 Copyright/Upphovsrätt

Alla ritningar från BimHouse AB är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). BimHouse AB och arkitekten/arkitektfirman som skapade ritningen äger alla rättigheter till ritningarna.

§3 Användande

BimHouse AB upplåter härigenom till licensinnehavaren en licens omfattande en icke exklusive rätt, icke vidarelicensierbar och icke överlåtbar rätt att använda och reproducera de ritningar som anges i fakturan från BimHouse AB. Efter det att licensinnehavaren godkänt dessa villkor från Bimhouse AB på www.bimhouse.se eller i offert samt erlagt betalning mot faktura får licensinnehavaren använda licensierat material till att uppföra ett (1) hus enligt erhållna ritningar.

§4 Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för ritningar från BimHouse AB förblir BimHouse AB:s även efter det att licensinnehavaren godkänt dessa villkor från Bimhouse AB på www.bimhouse.se samt erhållit ritningarna (licensierat material). I allt licensierat material som levererats i elektronisk form måste licensinnehavaren alltid behålla upphovsrättssymbolen och den ursprungliga namnrutan.

§5 Begränsningar i licensrätten

Det är inte tillåtet att:

 • Kopiera, distribuera, sälja, ge bort eller låna ut ritningarna till andra
 • Ändra eller modifiera ritningarna utan tillstånd från BimHouse AB
 • Publicera ritningarna på internet eller andra forum eller göra ritningarna tillgängliga för andra

§6 Priser

Priserför ritningar och materialpaket från BimHouse AB är de priser som är angivna påhemsidan vid köptillfället om inte annat pris är skriftligt överenskommet medBimHouse AB.

Köpesummangäller om leverans sker inom åtta (8) månader från kontraktsdatum (nedan ”fastprisperioden”).Sker leverans senare än fastprisperioden och detta inte är uteslutande orsakatav BimHouse, äger BimHouse rätt att reglera köpesumman för de tjänster ochmaterial som ej är levererade inom fastprisperioden, med iakttagande av kostnadsutvecklingenenligt prisindex för monteringsfärdiga trähus, MT 74, som beräknas avStatistiska Centralbyrån. Med basmånad avses den månad när fastprisperiodenutgår och med slutmånad avses den månad när leveransen sker.

§7 Leverans

Order/beställning avseende produkter som levereras digitalt, levereras fraktfritt, inom ca en vecka. För anpassade handlingar redovisas leveranstid i offert. Vid beställning av material/varor varierar leveranstiden beroende på produkttyp. Preliminärt leveransdatum meddelas via e-post. Exakt leveranstid meddelas av speditören som tar kontakt med dig via telefon.

§8 Fraktvillkor

Frakt tillkommer på material/varor. Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan leveransen kvitteras. Om några skador kan synas vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. LOK gäller för material/varor: Levereras olossat köparen, max lossningstid är 1 tim. BimHouse AB förutsätter BK2-väg och framkomlig väg för 24-meters fordon.

§9 Skadat gods

Eventuella transportskador reklameras direkt till transportören inom 7 dagar. Brist eller annat fel i leveransen reklameras via mail till kundtjänst.

§10 Reservationer

Konstruktionsansvar för takstolarna ingår. Ansvar för totalstabilitet ingår ej. Eventuell avsträvning av strävor ingår ej. Eventuell breddning av upplag ingår ej. Vi förutsätter valfritt konstruktionssystem och fri virkesdimensionering. Vi reserverar oss för belastningar som ej framgår av upprättade underlag. Beslag ingår ej.

§11 Ansvar

Takstolar, bjälklag och väggar dimensioneras så att byggnaderna klarar alla vertikala laster (egenvikt, snölast, nyttolast). Detta gäller dock endast hus upp till 2 plan med träbjälklag. Totalstabiliteten med t ex vindlast ligger alltid på beställarens ansvar. BimHouse AB utgår alltid från att ytterväggar stabiliseras med antingen utvändig skiva eller annan form av stabilisering.

Beställaren ansvarar för att till BimHouse AB redovisade underlag och fakta gällande fastigheten och planerad byggnation är korrekta och lagenliga.

Beställaren ska alltid granska handlingarna från BimHouse innan materialpaket avropas så att ritningar och handlingar motsvarar och uppfyller de krav som gäller för projektet. Beställaren ska skyndsamt senast inom 8 dagar, efter det att ritningar och handlingar levererats, meddela BimHouse om något ej överensstämmer med förutsättningarna för projektet.

§12 Betalning

Betalning sker mot faktura med 10 dagars betalningstid gällande privatperson och 30 dagars betalningstid gällande företag. Vi gör sedvanlig kreditprövning och accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder samt förbehåller oss rätten att under behandlingstiden begära kontant, kort eller betalning mot postförskott. I samband med att betalningspåminnelser måste skickas ut debiteras en lagstadgad påminnelseavgift om 50:-. Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad vid försenad betalning.

§13 Ändringar

Ändringar debiteras enligt timpris 1000 kr/tim inkl moms.

§14 Ångerrätt/Reklamation

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Nedladdning av digitala produkter klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion. Alla digitala produkter måste godkännas av kund efter ett köp och endast i de fall då en produkt är overifierad så är en återbetalning möjlig. Den digitala verifikationsprocessen likställs med en plombering av en fysisk vara. Ångerrätten gäller alltså inte:

 • Ritningar/handlingar som köps för direkt nedladdning, eftersom de räknas som tjänst
 • Ritningar/handlingar som köps med leverans via post
 • Specialbeställda ritningar/handlingar som upprättas efter beställning

Vid påbörjad konsumtion av tjänst, exempelvis att hantverkare påbörjat utförandet, gäller inte ångerrätten. Ångerrätten gäller heller inte vid köp av virke. Du har som kund rätt att undersöka varan. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten till oss.

Ångerrätten gäller inte heller för sk. tillverkningsvaror, som tillverkas efter din beställning såsom husstommar. Vid alla typer av reklamationer, t ex vid skadad vara eller saknad vara i leveransen, ber vi dig kontakta kundtjänst.

§15 Avbeställning av stomme och byggsats

Avbeställning före anmälan alternativt bygglovsansökan skickats in till kommunal byggnadsnämnd utgår ingen avgift. Skulle byggnadsnämnd inte godkänna anmälan alternativ bygglovsansökan utgår ingen avgift. Vid avbeställning efter lokal byggnadsnämnd godkänt anmälan alternativ bygglovet tillkommer en avgift på 20% av ordervärdet för stomme och byggsats.

§16 Vite

Skulle licensinnehavaren använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad ritning i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter att BimHouse AB gjort invändningar mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till BimHouse AB ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2,5 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr o m 1970.

§17 Tvist

Parterna ska verka för en fredlig lösning av frågor som uppkommer i samband med detta avtal för att möjliggöra syftet med detta avtal. I den händelse tvist uppstår i anledning av avtalet, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.