Bygga attefallshus - Att tänka på

Startbesked

När du gjort anmälan till byggnadsnämnden får du förhoppningsvis ett startbesked. Först då får du sätta spaden i marken. Startbesked gäller i två år. Att bygga utanstartbesked kan innebära att kommunen utfärdar en sanktionsavgift.

Bygga själv eller anlita hantverkare

Eftersom våra ritningar och materiallistor beskriver i detalj vad som ska byggas och hur mycket material som krävs är det enkelt att handla upp hantverkare.

Glöm inte att skriva kontrakt med hantverkarna om:

1) Vad som skall göras – genom tydliga och utförliga byggritningar

2) När skall det göras, när ska bygget starta och vara färdigt – en tidsplan.

3) Pris

Obs! glöm ej att kontraktet bör vara skriftligt.

Om du har ambitionen att bygga själv är våra bygghandlingar, vägguppställningar och 3D-modeller av hus och stomme till stor hjälp. Men överskatta inte din förmåga – ta hjälp där du behöver.

Platta på mark eller plintar

Platta på mark är den vanligaste formen av grundläggning. Det är också möjligt att lägga huset på plintar eller plattor vilket är en mer ekonomisk lösning på kort sikt. Grundläggning på grus eller makadambädd är nästan lika bra som grundläggning på berg. Vid grundläggning på dålig mark som lera eller annat fuktbindande material är tjälskjutning ett problem. Det finns då i huvudsak två alternativ:1) plintar som förs ner till frostfritt djup eller2) gräva ur och ersätta det dåliga fuktbindade materialet med väldränerat icke tjälskjutande material.

Om val av stomme och isolering

Sverige är ett långt land med flera olika klimatzoner. Det ställs andra krav på isoleringsförmåga i väggar och tak på hus i norra Sverige jämfört med södra Sverige. För komplementbyggnader ställs inga energikrav men för komplementbostadshuset ställs krav på klimatskalet (väggar, fönster, dörrar och tak). Det genomsnittliga u-värdet får dessa byggnadsdelar får, som tidigare nämnts, max vara 0,33 w/m2,K. Attefallshus har en begränsad maximal byggnadsyta (30 kvm) vilket medför att ju tjockare och mer välisolerade husen konstrueras och byggs desto mindre blir golvytan.

Vad det gäller kostnad för isolering och stomtjocklek är det stor skillnad mellan olika leverantörer. Jämför!

Stomme och isolering hänger ihop

Ett bra isolerat attefallshus förutsätter att man bygger med rätt trästomme. Dimensionen på stommen väljs i första hand för att erhålla en välisolerad byggnad. I väggar med träkonstruktion är bärförmågan för det mesta mer än väl tilltagen. Egentligen borde ju ett komplementbostadshus, som ska fungera som en bostad, ha lika bra isolering som en villa. Det kan dock vara svårt att rymma alla funktioner på den lilla golvyta som återstår då väggarna är lika breda som en välisolerad villa. Rockwoll (leverantör av isoleringsmaterial) rekommenderar exempelvis att en yttervägg i klimatzon 3 (södra Sverige) bör ha ett U-värde på 0,13 och då blir isoleringstjockleken ca 300mm.

Till ett gästhus eller ateljé, som ska användas sommartid och inte värmas upp vintertid, kan en 120-stomme räcka.

Takbalkar och isolering i tak i attefallshus från BimHouse

Alla hus i Sverige måste, enligt lag, dimensioneras efter aktuell snözon. Det innebär att attefallshus i norra Sverige kräver kraftigare takbalkar än hus i södra Sverige. Taken i våra attefallshus är parallelltak, där man i ett första steg isolerar mellan takbalkarna. Takbalkar är för det mesta 220mm men vi d långa spännvidder kombinerar med hög snözon och tunga ytskikt (tegel, sedum, betong osv) kan det bli nödvändigt att använda limträbalkar som takbalkar. Om det krävs ytterligare isolering är det bara att bygga på takbalkarna nedåt och komplettera med isolering. Rumshöjden minskar förstås med motsvarande höjd.

Vilken stomme ska man välja?

BimHouse har idag flera stomalternativ (120 mm,145 mm,170 mm) för attefallshus, men det är absolut vanligast att våra kunder väljer en 145 stomme. Att öka stomdimensionen från 145 till 170mm medför att det genomsnittliga U-värdet ökar med ungefär 3–4%. Många av våra hus har stora fönsterpartier. En kvadratmeter fönster släpper ut ungefär lika mycket värme som 4 kvm vägg, dvs det är viktigt att välja fönster med lågt U-värde för att få ett energismart hus.

Vi erbjuder flera stomalternativ beroende på snözon och önskemål om isolertjocklek. En husstomme ska anpassas efter var huset ska byggas och vad det ska användas till.

45x145mm eller 45x120mm två exempel på stomalternativ

Stomme 145+45 (U-värde: 0,22W/m2 K)

Uppbyggnad vägg (264 mm): 22 ytterpanel, 28 glespanel, 9 utegips,145 stomme+isolering, ångspärr, 45 regel/isolering, 15 invändig panel.Av miljö- och energiskäl rekommenderar vi denna stomme. Med 145+45isolering bör denna stomme vara det naturliga valet för alla som skall använda bostaden även vintertid oavsett var man bor i landet.

Stomme 120+45 mm (U-värde: 0,35W/m2 K)

Uppbyggnad vägg (185mm): 22 ytterpanel, 28 glespanel, vindskyddssskiva (alt. vindduk), 120 stomme/isolering, ångspärr, 15 invändig panel. För byggnader somska användas som fritidshus eller gäststuga under det varma halvåret.Kan enkelt kompletteras med ett extra installationsskikt/isolering invändigt på 45 mm för extra isolering och dolda elinstallationer.

Vi föredrar utegips (vindskyddssskiva) som vindskydd istället för vindduk.Vi tycker att utegips är att föredra eftersom den också stabiliserar stommen,står emot väta bättre, är brandskyddande och har bättre ljudegenskaper än vinddukar.

Slutbesked

Innan du tar byggnaden i anspråk måste du erhålla ett slutbesked. Du lämnar in en begäran om slutbesked till din byggnadsnämnd och för att de ska kunna utfärda ett slutbesked ska de kontrollera att det som du uppgivit i startbeskedet överensstämmer med verkligheten.