Skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad

Komplementbyggnad eller komplementbostadshus

En förenklad förklaring till skillnaden mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus är att det senare är ett permanentboende i miniatyr. Huset har samma standard, och det ställs samma krav, som på ett permanentboende. Komplementbyggnaden, som kan användas som gästhus, förråd eller ateljé,behöver inte ha samma boendestandard.

Ett attefallshus är alltid en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, det vill säga ett komplement till en tidigare fastighet. Det måste alltså finnas en bostad på fastigheten sedan tidigare. I sin anmälan till byggnadsnämnden redovisar man om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad man vill bygga.

För att attefallshuset ska bli godkänt i byggnadsnämnden ska det uppfylla specifika krav enligt PBL (plan- och bygglagen), BBR (Boverkets Byggregler) ochEKS (Boverkets konstruktionsregler).

Bostadskravet

Så här specificerat är bostadskravet på ett komplementbostadshus

I huset ska finnas:

• Utrymme för personlig hygien

• Inredning och utrustning för personhygien

• Inredning och utrustning för matlagning minst 1,80 meter bred

• Plats för ytterkläder i kapphylla minst 0,4 meter brett

• Utrymme för förvaring minst 1,20 meter bredd

• Tillgång till låsbart utrymme utomhus att förvara säsongsutrustning i

• Tillgång till förråd i närheten för förvaring av t ex cykel

• Tillgång till tvättstuga om det saknas tvätt- & torkmöjlighet i bostaden

Mer i detalj ska komplementbostadshuset ska bland annat uppfylla:

estetiska krav på god form, färg, material, liksom lämplighet vilket betyder att huset ska passa in i omgivningen samt att planlösningen ska ge rätt bostadsfunktioner och att dessa är tillgängliga (se nedan).

• Att energihushållning och värmeisolering uppnås. Det finns ett modifierat energi-krav vilket är ett genomsnittligt värde på klimatskalet på max 0,33 W/m2, K.

• Att bärförmåga, stadga och beständighet uppfylls. Det betyder att huset ska dimensioneras, beräknas och redovisas enligt gällande konstruktionsregler.

• Att säkerhet i händelse av brand uppnås. Brandsäkerhetskraven handlar bland

annat om avstånd mellan hus, storlek på fönsterytor och brandklasser på material.

• Att skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö uppfylls. Detta betyder att

ventilation ska utformas med mekaniskt luftflöde på 0,35 l/s per m2,

badrum/våtrum ska byggas fuktsäkert, vatteninstallationer ska utformas säkert

och avlopp ska anslutas till kommunens avlopp eller till enskilt avlopp.

• Att säkerhet vid användning åtföljs. Bostaden ska utformas så att fallrisk, klämrisk mm elimineras. Ett exempel är att fönster med lägre bröstning än 60 cm

ska ha säkerhetsglas.

• Att skydd mot buller uppnås, exempelvis ska avståndet till järnväg ska vara minst 30 m.

• Kravet på att huset inte får påverka grundvattnet eller omgivningen med fara för hälsa och säkerhet eller innebära betydande olägenhet.

Krav på tillgänglighet

Det ställs också krav på tillgänglighet för komplementbostadshus. Dessa reglerasi BBR och rör storlek på dörröppningar, avstånd mellan vägg och möbler, svängrum framför dörrar, i rum och liknande. Det ska finnas utrymme för rullstol och medhjälpare i WC/Dusch men också till exempel framför säng, vid dörrar och bord.

Dessa krav kan vara svåra att uppfylla i ett attefallshus då alla bostadsfunktioner ska få plats på de relativt få kvadratmeter som bostadsytan är.

Boverkets definition av komplementbyggnad

”Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan antingen vara lovbefriad eller var byggd med bygglov. Friggebod och attefallshus är exempel på lovbefriade komplementbyggnader. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 12-13)”

”En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas somen självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad.” (20210127)

Boverkets definition av komplementbostadshus

”Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus.

Även om ett av syftena med attefallshus, både när undantaget infördes och när ytan på komplementbostadshuset utökades från 25 m2 till 30 m2, var att det skulle byggas fler permanentbostäder, finns det inget som hindrar att komplementbostadshuset är ett fritidshus” (20210127)