Mt 74

MT 74 är ett prisindex som används för att mäta priserna på nybyggda bostäder i Sverige. Det är baserat på konsumentprisindex (CPI) och är utarbetat av Statistiska centralbyrån (SCB) och används för att mäta prisförändringar för nybyggda bostäder och är ett viktigt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen inom bostadssektorn. MT74 används vanligtvis som ett referensindex för att justera avtalade priser på nybyggda bostäder, samt för att följa prisutvecklingen inom sektorn över tid. Vi på BimHouse Ab använder oss också av MT 74 för att justera priset. Perioden mellan kontraktsskrivning och leverans är oftast bara någon eller några månader. Vi använder oss av ett fast pris vid order som vanligen gäller i 8 månader om leverans sker efter denna tid använder vi oss av MT74. Om denna period överskrids indexregleras kontraktssumman. Ett nytt MT 74 publiceras varje månad.

Till skillnad från många företag utgår vi ifrån när kund önskar leverans förutsatt då att avrop och leverans sker inom fastprisperioden (8 månader). Skulle leverans trots detta ske efter fastprisperioden till exempel beroende på leverans- eller produktionsförsening utgår indexuppräkningen.

T ex. om du skriver avtal i mars och gör avrop 6 månader senare i september men byggsatsen levereras först efter totalt 10 månader blir det ingen indexreglering. Detta är ett ovanligt tillvägagångssätt eftersom de flesta företag utgår från när leveransen faktiskt sker trots att