Nyckelfärdigt, ekologiskt, byggsats sten-eller trähus. Om olika för- och nackdelar.

Bygga ekologiskt

Ett vanligt säljargument bland husleverantörer idag är att de bygger ekologiska och energisnåla hus. För att säkert kunna veta att dessa hus håller vad de lovar måste det vara möjligt att kontrollera vilka material husen byggs med. Idag redovisas dock sällan vilka byggmaterial en husleverantör använder eller vilka fabrikaten är.

BASTA är en databas för byggmaterial där de material som klarar BASTA:s högt ställda miljökrav listas. Där kan man söka mer information om hur ekologiskt det ekologiska hus man bygger verkligen är.

Passivhus och lågenergihus

Att bygga välisolerat och energisnålt är klokt. Men det kan vara stor skillnad mellan ett passivhus och lågenergihus. Det råder skilda meningar om huruvida det verkligen är mer lönsamt och mer miljövänligt att bygga ett passivhus till skillnad från ett bra men välisolerat ”vanligt” hus eftersom merkostnaden i byggskedet blir förhållandevis stor. Att isolera en vägg med 500mm isolering i stället för 400 mm ger en relativt hög merkostnad, men minskar inte behovet av uppvärmning nämnvärt.

Om målsättningen är att minimera energibehovet är det lämpligt att utgå från alla delar av ”Kyotopyramiden”, en modell som belyser grundprinciperna för ett energieffektivt byggande, där klimatskalet bara är en del av ett helt system.

IVL Svenska Miljöinstitutet har visat i sin rapport (IVL 2016 Strandparken) att byggprocess, underhåll och en framtida rivning har lika stor klimatpåverkan som

50 års drift med fjärrvärme, vid bygge av ett trähus. Slutsatsen är att byggprocessens klimatpåverkan också måste beaktas vid bygge av trähus, oavsett om det är ett nyckelfärdigt hus eller hyreshus.

Sten eller trähus

Sten såväl som trähus, speciellt massiva trähuskonstruktioner, har sina förespråkare. Men både trä och sten har sina för- och nackdelar.

• Massivt trä och sten är dyrare att bygga med, både på kort och lång sikt.

Materialen har nämligen sämre isolerförmåga, jämfört med att välja att bygga med till exempel cellulosaisolering, mineralull eller PIR-isolering.

• Massiva sten- och trähus ger en mer värmetrög byggnad, vilket kan användas för att sänka uppvärmningskostnaden men då krävs också att man installerar ett speciellt styr- och reglersystem. Förespråkare menar dock att temperaturen blir jämnare i stenhus.

• Trä binder kol. Genom fotosyntesen lagrar växande träd koldioxid.

När skogen avverkas och används till byggstommar kan ny skog växa upp

och binda ytterligare koldioxid. På kort sikt binds därmed mer koldioxid även om vissa anser att det bara är att skjuta problemet på framtiden.

• Det finns ingen vederhäftig forskning som visar att det är hälsosammare att bo i ett trähus, även om många hävdar att boendemiljön är bra. Däremot menar stenhusentusiaster att risken för mögel är mindre i ett stenhus.

• El, VVS och andra installationer är enklare att göra i ett trähus, medan ett stenhus kräver mindre underhåll.

• Stenhus har ett högre andrahandsvärde medan trähus går lättare att ändra på om det behovet uppstår.

Modernt eller klassiskt hus

Hus bör anpassas efter dem som ska bo där och efter plats och omgivning. Att välja hus efter behov och funktion och tänka att det ska passa in, betyder inte att det behöver efterlikna hus i omgivningen. Ett nytt hus måste få representera sin tid, utnyttja modern miljövänlig teknik och byggkonst. Att försöka efterapa exempelvis ett 20-talshus kan inte göras med vår tids byggtradition utan att huset ser lite oäkta ut.

Däremot ska det nya huset förhålla sig på ett respektfullt sätt till äldre bebyggelse, tillföra något nytt, fint och samstämmigt. Detta är fullt möjligt. Det är det som är arkitekturens väsen.

Lösvirkebygge eller fabriksbyggt

Arkitektritat hus eller prefabricerat kunde rubriken också varit. Med ett arkitektritat hus kan man få ett hus som är anpassat efter behov, önskemål och plats på ett mycket bätre sätt än ett modulhus. Nyckelfärdigt är inte detsamma som massproducerat, vilket många tror. Ett nyckelfärdigt hus kostar generellt mer än ett lösvirkesbygg eftersom man måste också betala för husfabrikens projektering, fabrik och administration men det kan iblkanbd vara bekvämt.

Det kan vara en fördel att bygga hus eller väggelement i fabrik men det är inte alltid det. För standardiserade småhus eller moduler, där det är möjligt att montera hela huset i fabrik, är det bra om väggelementen byggs inomhus. Snickarnas arbetsmiljö är torr och varm och det finns ingen risk att det bildas fukt eller mögelskador vid montering.

Ett problem med att bygga hus i block i fabrik kan dock vara att dåligt väder under själva monteringsdagarna kan medföra problem. Även om isoleringen är temporärt skyddad kan det komma in vatten som ger dolda fuktskador.

När man bygger med lösvirke är det möjligt att kontrollera och mäta fuktkvoten i konstruktionen kontinuerligt. Vid ett bygge med precut-stomme, som Bimhouse’s hus, sker monteringen av takstolarna/takbalkarna bara några timmar senare än vid ett prefab-bygge. Skulle det regna under byggtiden finns det gott om tid för stommen att torka medan till exempel ytterpanelen monteras.

En fördel med lösvirke och arkitektritat är att det är förhållandevis enkelt att göra förändringar, både efter tomt och omgivningar men även efter egna behov och önskemål. Om man vill ändra på ett kataloghus kan det bli ganska kostsamt.

Å andra sidan håller färdiga hus idag förhållandevis hög kvalitet och går fort att sätta upp.

Varför saknas pris och innehållsförteckningar för hus

Kataloghus och modulhus är dåligt innehållsdeklarerade. Hur väggar och tak är konstruerade framgår visserligen, men inte mängden material som används.

Om husleverantörer öppet redovisade hur mycket material (isolering, panel etc) som varje huspaket innehåller, skulle den som är på väg att bygga hus kunna göra egna och bättre jämförelser på nätet mellan olika husmodeller och därmed kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Utvecklingen av moderna, professionella programvaror och en ökad digitalisering kommer troligen att leda till ökad transparens inom husproduktion. Särskilt om kunder börja kräva det.