Lite om och att tänka på vid val av isoleringsmaterial

Valet av isolermaterial för ett hus är en viktig beslutspunkt eftersom det påverkar husets energieffektivitet, komfort och långsiktiga hållbarhet. Här är några faktorer att tänka på när du väljer isolermaterial:

  1. Isoleringens termiska egenskaper: Kontrollera isoleringsmaterialets R-värde, som mäter dess förmåga att motstå värmeöverföring. Ju högre R-värde, desto bättre isoleringsförmåga. Välj ett material som passar klimatet i området där huset är beläget.
  2. Miljöpåverkan: Överväg materialens miljöpåverkan, inklusive produktionsprocessen, hållbarhet och återvinningsmöjligheter. Ekologiska och återvinningsbara isoleringsmaterial kan vara ett mer miljövänligt val.
  3. Brandresistens: Kontrollera brandklassificeringen för isoleringsmaterialet. Det är viktigt att välja material som har hög brandresistens och uppfyller byggnormer och säkerhetskrav.
  4. Fuktresistens: Se till att isoleringsmaterialet har god motståndskraft mot fukt. Fukt kan minska isoleringens effektivitet och leda till mögel- och rötskador.
  5. Installation och hantering: Fundera på hur lätt materialet är att installera och hantera. Vissa material kan vara enklare att arbeta med än andra, vilket kan påverka installationskostnaderna.
  6. Ljudisolering: Om ljudisolering är viktigt för dig, överväg isoleringsmaterialens ljudabsorberande egenskaper. Vissa material kan bidra till att minska ljudöverföring mellan rum eller från omgivningen.
  7. Kostnad: Jämför kostnaderna för olika isoleringsmaterial, inklusive installationskostnader. Se dock inte bara på initiala kostnader utan överväg långsiktiga besparingar genom energieffektivitet.
  8. Hållbarhet och livslängd: Titta på isoleringsmaterialens hållbarhet och förväntade livslängd. Material med längre livslängd kan ge långsiktig kostnadseffektivitet.
  9. Allergivänlighet: Om du eller någon i hushållet har allergier, överväg isoleringsmaterial som inte frigör allergiframkallande ämnen eller damm.
  10. Lokala byggnormer och regler: Kontrollera lokala byggnormer och regler för att säkerställa att det valda isoleringsmaterialet uppfyller kraven och normerna för ditt område.r

Lite om olika isoleringsmaterial

Vanligtvis används mineralull (stenull och glasull), träfiber eller cellulosabaserad isolering i träytterväggar. Det finns dock en uppsjö olika leverantörer och fabrikat

att välja mellan, utöver redan nämna även PIR/PUR.

Gemensamt för samtliga varianter är att det är viktigt att det blir tätt och inte uppstår några springor och luftspalter vid arbetet med isoleringen.

Cellulosa/Träfiber

Cellulosafiber och träfiber är organiska isolermaterial och finns som lösull, isolerskivor och fibercementskivor. Cellulosafiber används i vindbjälklag, tak och väggar.

Isoleringen kan absorbera och avge fukt och måste därför ha ångbroms inåt och ett vindskydd utåt som är diffusionsöppet för att inte låsa den fukt som isoleringen tar upp.

Isoleringen har högre densitet än mineralull vilket gör att den absorberar ljud bra och att luftvandringen blir mindre. Dessutom är det miljövänligt och har högre värmekapacitet än både mineralull och glasull och är därmed en mer energieffektiv isolering.

Däremot är brandsäkerheten lägre och cellulosa är något dyrare än mineralull.

Cellplast

Cellplast är ett mycket effektivt och förhållandevis billigt isoleringsmaterial som kommer i form av skivor. Det finns olika former av cellplast som har olika egenskaper. Cellplast används mest i grunden eftersom det tål hög belastning.

Däremot innehåller materialet ämnen som är skadliga för djur och natur och även människan. Materialet är värmebeständigt, men om brand uppstår bidrar cellplast till ett snabbare brandförlopp och avger dessutom hälsofarliga ämnen.

PUR-isolering

PUR är en förkortning av polyuretan som finns i många olika isolerprodukter idag. Det kan användas i kompakt eller elastisk form eller som skum. Materialet har goda isolerande egenskaper och lång livslängd.

Mineralull

Mineralull är ett ickeorganiskt isoleringsmaterial består av glasull eller stenull. Isoleringen kommer i form av lösull, mattor eller skivor. Glasull används i väggar,

tak och bjälklag medan stenull oftare används som markisolering eftersom det tål högre belastning.

Mineralull har god isolerförmåga, är brandsäkert och relativt billigt. Stenull går att återvinna och omvandla till nya produkter, däremot krävs mycket energi för att framställa mineralull. Materialet är dessutom problematiskt att handskas med ur arbetsmiljösynpunkt eftersom dammet är hälsofarligt.

Fukt som tränger in i isoleringen absorberas inte av materialet, så det blir viktigt att kringliggande konstruktion med ångspärr på insidan är korrekt.

Vindskydd

Utsidan av reglarna behöver klimatskyddas med någon form av vindskyddsduk eller vindskyddsskiva och en heltäckande värmeisolerande skiva.

Vindskyddet har som uppgift att hindra luftrörelser som tar sig innanför fasaden att minska värmeisoleringens funktion. Utöver att skydda isoleringen från vind bör det kunna avleda fukt som också kan ta sig innanför fasaden.

Till vindskydd i ytterväggar brukar man välja mellan tre olika material. Vindduk, utegips eller fibercement. Vindduk är billigast och snabbast att montera men har ingen stabiliserande och heller ingen särskild fuktavvisande förmåga.

Utegips stabiliserar, men är tyngre att jobba med och monteras heller inte lika snabbt. Fibercementskivor är stabiliserande, tål fukt och står emot brand bättre än utegips. Fibercement, eller Minerit, kostar något mer än gips och tar lite längre tid att montera, men kan vara bästa lösningen vid krävande brandkonstruktioner.