Vad kostar det att bygga fritidshus?

Ekonomiska termer och lite begrepp

I dagsläget (2022) kan man räkna med en byggkostnad på 30.000–40.000 kr/kvm.

Det går att bygga billigare men räkna inte med detta i ett tidigt skede av byggprocessen. Inköp av tomt och markarbeten är kostnadsposter vid ett husbygge som har stor inverkan på slutkostnaden, liksom lagfart, anslutning av vatten och avlopp, dragning av el och liknande. Många gånger sätter banken ramen för vilken prisklass bygget får ligga i, och därmed hur mycket ni kommer att få låna.

Ett stort hus är inte bättre än små, däremot kan kvadratmeterpriset bli något lägre för ett stort hus. Det beror på att det finns fasta kostnader knutna till nybyggnation som inte avspeglar sig i husets storlek.

Priset avgörs också av vilken konstruktion huset har. Bygger du i trä eller betong?Trä är vanligast och är billigare men kräver i längden mer underhåll. Hur ser planen ut med kök och våtutrymmen? Ju fler, desto dyrare. Hur ska uppvärmningen lösas?

Det är några frågor som både i byggskede och i drift kan vara avgörande för ekonomin. Lägg tid på att planera väl, du har igen det senare. Dessutom tjänar du på att vara lite på tårna när det gäller materialval. Häng med i kampanjer för både inredning och material så kan du slippa betala fullpris. Kan du dessutom tänka dig att bygga klart vissa moment själv finns ytterligare mantimmar att spara in på.

Produktionskostnadskalkyl

En produktionskostnadskalkyl redovisar totalkostnaden för att bygga ett hus. Både hustillverkare och eventuell arkitekt är skyldiga att tillhandahålla en produktionskostnadskalkyl för att du i ett tidigt skede ska få en uppfattning om vad huset kommer att kosta. Du behöver en sådan kalkyl bland annat för att kunna ansöka om lån hos banken.

Kalkylen innehåller information om allt från kostnaden för tomten, bygglov, lagfart och pantbrev till vad grunden, ventilationen och monteringen av själva huset kostar.Det är en lång lista på poster som ingår. Det finns standardmallar för produktionskostnadskalkylen att ladda ner på nätet, till exempel på Konsumentverkets hemsida.

Förhandsvärdering

Produktionskostnadskalkylen är anpassad efter standardiserade kataloghus där själva huskostnaden är känd i ett tidigt skede. Vid tillbyggnader eller unika arkitektritade hus kan banken i stället begära en så kallad förhandsvärdering med arkitektritningarna som underlag. En värderingsman eller en lokal mäklare kan göra förhandsvärderingen.

Byggnadskreditiv eller byggnadslån

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som används under byggtiden. Det innebär att banken, efter att ha tagit in dokumentation om byggnationen och gjort en värdering, gör delutbetalningar allt eftersom entreprenörer skickar fakturor. När slutbesiktningen är avklarad träffar du banken igen och gör om byggnadslånet till ett vanligt bolån. Normalt behöver du själv kunna lägga 15-20 procent i kontantinsats.

Fördelen med byggnadskreditiv är att finansieringen är klar och man betalar bara ränta för den del man använder vartefter bygget framskrider. Nackdelen är att det för det mesta är högre ränta på ett byggnadskreditiv än på ett vanligt hypotekslån.

För att ansöka om byggnadslån behöver banken bland annat

• En kalkyl över produktionskostnaderna där alla kostnader för bygget redovisas

• Tomtkarta

• Köpekontrakt för tomten

• Entreprenadkontrakt och köpeavtal

• Bygglov

• Startbesked inklusive kontrollplan från kommunen

• Ritningar, tekniska beskrivningar och materialbeskrivningar

• Lyftplan – en plan för hur du gör uttag från lånet

Konsumenternas bank- och finansbyrå har mer information om byggnadslån.

Spärrförbindelse

Många byggföretag kräver en spärrförbindelse hos banken som man har byggnadskreditivet hos. En spärrförbindelse är en bankgaranti som reserverar en del av byggnadslånet till den leverantör som förbindelsen är utfärdad på. Det är ett helt normalt och accepterat förfarande.

Spara alla kvitton!

Spara alla kvitton från när du bygger inte bara de stora fakturorna. Den dagen du säljer betalar du reavinstskatt på 22 % på vinsten. Du behöver då samtliga kvitton för att beräkna anskaffningskostnaden.